Sektörel Web Sitelerinde Kampanya
99

Yeni ticaret kanunu web sitesi zorunluluğu


6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Gereği İnternet Sitesi (Web Sitesi) Yapma Sorumluluğu

   Kanun Bilgilendirmesi : 6102 sayılı kanunun 1524.maddesine göre, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde oluşturmayan yada internet sitesi mevcut olanların bu süre içinde internet sitesinin bir bölümünü, bilgi toplumu hizmetlerine özgülemeyen anonim şirketi yönetim kurulu üyeleri, limited şirketi müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette yönetici olan komandite ortaklar 6 (altı) aya kadar hapis ve 100 (yüz) günden 300 (üçyüz) güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca internet sitesine konulması gerek içeriği usulüne uygun şekilde koymayan bu bentte sayılan failler 3 (Üç) aya kadar hapis ve 100 (yüz) hgüne kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar.

  Bilindiği gibi günümüz teknolojisinde internet kullanımı  hızla yaygınlaşmaktadır. Hızla gelişen teknoloji sayesinde internet artık hemen her evde yada her cepte mevcut. İnsanların bir çoğu artık cüzdanlarında, bir sürü firmanın kartını taşımak yerine internetten  aradıkları firmanın adres ve telefon bilgilerine ulaşıyorlar. Günümüzde internette halen yer almıyorsanız, rakiplerinize göre bir adım geridesiniz demektir.
  

  İşletmeler için zorunlu hale gelen internet sitesi sayesinde İşletme kendisini tanıtmaktan, adres telefon bilgilerini yayınlayarak ulaşılabilirliğini artırmaya, verdiği hizmetlerden, sattığı ürünleri listelemeye, hatta internet sitesi sayesinde online sipariş alarak satışını  ve pazar payını artırmaya yönelik çalışmalar yapılması mümkündür.

   Artık bir web sitesi yaptırmanın zamanı gelmedi mi? Şirketler için, internet sitesi yaptırmak kanunu bir zorunluluk haline geldi. Fakat kanunu zorunluluktan önce işyerinizin tanınması, verdiğiniz hizmetlerin ve sattığınız ürünlerin bilinmesi için bunu bir gereklilik olarak düşünün. 

  İnternetin gücünü keşfetmiş bir çok firma, telefon trafiğini azaltmak ve iş performansını artırmak için elemanları arasında internet sitesi üzerinden yazışma yapıyor. Bu yazışmaların kayıt altında kalması, telefonda görüşmedeki, unutma ve yanlış bilgi aktarımları gibi durumları ortadan kaldırıyor.

  İyi tasarlanmış bir web sitesi ile, kısa zamanda çok düşük maliyetlerle internetin gücünü kullanarak rakiplerinizden bir adım öne geçebilirsiniz. 
SYKENT, tüm sektörler için, ekonomik ve profesyonel web sitesi çözümleri  sunmaktadır.
 

1524.maddede yer alan kanun ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevaplar
 

İnternet sitesi (Web Sitesi) yaptırma zorunluluğu ne zaman çıktı?
 

İnternet sitesi yaptırma zorunluluğu Yeni Türk Ticaret kanununun 14 Şubat 2011 tarihinde resmi gazetede 27846 sayısı ile ilan edilmiş ve  kanun  yürürlüğe girmiştir. 27846 sayılı resmi gazete için tıklayın.

Hangi şirketlerin İnternet sitesi (Web sitesi) yaptırması zorunludur ?

           Bu uygulama, sermaye şirketlerini kapsamaktadır.  Kanuna göre sermeye şirketleri

-Anonim Şirketler

-Limited Şirketler

-Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler
 

İnternet Sitesinde (Web Sitesinde) hangi özellikler olmalıdır?
 

- 3 yıllık finansal tablo

- Kanunen şirketin vermesi gerek ilanlar

- Pay sahipleri ve ortaklar açısından önem taşıyan açıklamar

- Yönetim kurulu ve genel kurul toplantı bilgileri

- Ortaklara veya pay sahiplerine sunulması gereken bilgiler

- Her türlü çağrı, basın açıklamaları ve oy verme

 

İnternet Sitesi (Web sitesi) zorunluluğu için nelere dikkat edilmelidir.
 

İnternet teknolojisini yakından takip eden kurumsal ve kaliteli bir firma olmalıdır. Yayınlanan kanun hakkında sizin bilgilenmenizi sağlayabilmelidir. Gerekli hizmeleri (Hosting, domain, eposta ve programlama) tek başına karşılayabilmelidir. Size sağlayacağı interner sitesi (Web sitesi) yeniliklere açık ve geliştirilebilir olmalıdır.  İnternet sitesi ile ilgili tüm konularda tam destek alabileceğiniz bir alt yapısı olmalıdır.
 

İnternet sitesi (Web sitesi) yapma zorunluluğu hangi tarihte başlıyor.
 

Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içerisinde yapılması gerekiyordu. Bu süreç  1 Ekim 2013 tarihine kadar uzatılmıştır.
 

Neden dinamik bir içerik yönetim sitesi yaptırmalıyım?
 

Web sitenizin içeriğini başka birine bağımlı kalmadan güncelleyebilmeniz için sitenizin dinamik yapıda olması gerekmektedir. Dinamik içerik yönetimi ile sadece güncelleme değil, yeni bir ürününüzü yada firmanızla ilgili bir duyuruyu yayınlayabilirsiniz.  

 

Türk Ticaret Kanını 1524.Madde
 

I - İnternet sitesi
 

MADDE 1524- (1) Her sermaye şirketi, bir internet sitesi açmak, şirketin internet sitesi zaten mevcutsa bu sitenin belli bir bölümünü aşağıdaki hususların yayımlanmasına özgülemek zorundadır. Yayımlanacak içeriklerin başlıcaları şunlardır:
 

a) Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlar.
 

b) Pay sahipleri ile ortakların menfaatlerini koruyabilmeleri ve haklarını bilinçli kullanabilmeleri için görmelerinin ve bilmelerinin yararlı olduğu belgeler, bilgiler, açıklamalar.
 

c) Yönetim ve müdürler kurulu tarafından alınan; rüçhan, değiştime, alım, önerilme, değişim oranı, ayrılma karşılığı gibi haklara ilişkin kararlar; bunlarla ilgili bedellerin nasıl belirlendiğini gösteren hesapların dökümü.
 

d) Değerleme raporları, kurucular beyanı, payların halka arz edilmesine dair taahhütler, bunlara ait teminatlar ve garantiler; iflasın ertelenmesine veya benzeri konulara ilişkin karar metinleri; şirketin kendi paylarını iktisap etmesi hakkındaki genel kurul ve yönetim kurulu kararları, bu işlemlerle ilgili açıklamalar, bilgiler, belgeler.
 

e) Ticaret şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi, tür değiştirmesi hâlinde, ortakların ve menfaat sahiplerinin incelemesine sunulan bilgiler, tablolar, belgeler; sermaye arttırımı, azaltılması dâhil, esas sözleşme değişikliklerine ait belgeler, kararlar; imtiyazlı pay sahipleri genel kurulu kararları, menkul kıymet çıkarılması gibi işlemler dolayısıyla hazırlanan raporlar.
 

f) Genel kurullara ait olanlar dâhil her türlü çağrılara ait belgeler, raporlar, yönetim kurulu açıklamaları.
 

g) Şeffaflık ilkesi ve bilgi toplumu açısından açıklanması zorunlu bilgiler.
 

h) Bilgi alma kapsamında sorulan sorular, bunlara verilen cevaplar, diğer kanunlarda pay sahiplerinin veya ortakların aydınlatılması için öngörülen hususlar.
 

ı) Finansal tablolar, kanunen açıklanması gerekli ara tablolar, özel amaçlarla çıkarılan bilançolar ve diğer finansal tablolar, pay ve menfaat sahipleri bakımından bilinmesi gerekli finansal raporlamalar, bunların dipnotları ve ekleri.
 

i) Yönetim kurulunun yıllık raporu, kurumsal yönetim ilkelerine ne ölçüde uyulduğuna ilişkin yıllık değerlendirme açıklaması; yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle yöneticilere ödenen her türlü paralar, temsil ve seyahat giderleri, tazminatlar, sigortalar ve benzeri ödemeler.
 

j) Denetçi, özel denetçi, işlem denetçisi raporları.
 

k) Yetkili kurul ve bakanlıkların konulmasını istedikleri, pay sahiplerini ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin bilgiler.
 

(2) Birinci fıkrada öngörülen yükümlülüklere uyulmaması, ilgili kararların iptal edilmesinin sebebini oluşturur; Kanuna aykırılığın tüm sonuçlarının doğmasına yol açar ve kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna neden olur. Ceza hükümleri saklıdır.
 

(3) İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış bölümü herkesin erişimine açıktır. Erişim hakkının kullanılması, ilgili olmak veya menfaati bulunmak gibi kayıtlarla sınırlandırılamayacağı gibi herhangi bir şarta da bağlanamaz. Bu ilkenin ihlali hâlinde herkes engelin kaldırılması davasını açabilir.
 

(4) İnternet sitesinin bu maddenin amaçlarına özgülenmiş kısmında yayımlanan içeriğin başına tarih ve parantez içinde “yönlendirilmiş mesaj” ibaresi konulur. Bu ibareli mesaj ancak Kanuna ve ikinci fıkrada anılan yönetmeliğe uyulmak suretiyle değiştirilebilir. Özgülenen kısımda yer alan bir mesajın yönlendirildiği karinedir. Sitenin, bir numara altında tescili ve ilgili diğer husular Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir yönetmelikle düzenlenir.
 

(5) Bu Kanun ve ilgili diğer kanunlarda veya idari düzenlemelerde daha uzun bir süre öngörülmedikçe, şirketin internet sitesine konulan bir içerik, üzerinde bulunan tarihten itibaren en az altı ay süreyle internet sitesinde kalır; aksi hâlde konulmamış sayılır. Finansal tablolar için bu süre beş yıldır.
 

(6) Yönlendirilmiş mesajların basılı şekilleri 82 nci madde uyarınca saklanır. İnternet sitesinde yer alacak bilgiler metin hâline getirilip şirket yönetimi tarafından tarih ve saati gösterilerek noterlikçe onaylı bir deftere sıra numarası altında yazılır veya yapıştırılır. Daha sonra sitede yayımlanan bilgilerde bir değişiklik yapılırsa, değişikliğe ilişkin olarak yukarıdaki işlem tekrarlanır.

 

 

Türk Ticaret Kanunu yasasını TBMM'den  görüntülemek için tıklayın.